Công trình 10

Công trình 10

Công trình nhà dân dụng:
DT: 90m2,  2  tầng
Khối lượng: 270 tấn
Hiện trạng: nâng cao 1,2 m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 5

Công trình 5

Công trình nhà dân dụng:
DT: 7x15m, 2 tầng
Khối lượng: 320 tấn
Hiện trạng: nâng cao 1m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1,2 tỉ
Chi phí thi công: 15%.

Công trình 9

Công trình 9

Công trình nhà dân dụng:
DT: 5x18m,  1,5 tầng
Khối lượng: 200 tấn
Hiện trạng: lùi về sau 15m, ngang 5m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,7 tỉ
Chi phí thi công: 20%.

Công trình 4

Công trình 4

Công trình nhà dân dụng:
DT: 15x25m
Khối lượng: 380 tấn
Hiện trạng: nâng cao 90cm
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1 tỉ
Chi phí thi công: 15%.

Công trình 8

Công trình 8

Công trình kiến trúc chùa:
DT: 30m2
Khối lượng: 25 tấn
Hiện trạng: di dời 20m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,3 tỉ
Chi phí thi công: 20%.

Công trình 3

Công trình 3

Công trình nhà dân dụng:
DT: 15x25m
Khối lượng: 380 tấn
Hiện trạng: nâng cao 90cm
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1 tỉ
Chi phí thi công: 15%.

Công trình 7

Công trình 7

Công trình nhà dân dụng:
DT: 80m2,  2 tầng
Khối lượng: 240 tấn
Hiện trạng: nâng cao 1m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,8 tỉ
Chi phí thi công: 15%.

Công trình 2

Công trình 2

Công trình nhà dân dụng:
DT: 5x20m, 3,5 tầng
Khối lượng: 700 tấn
Hiện trạng: nâng cao 60cm, lùi về sau 30m. 
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 3 tỉ
Chi phí thi công: 15%

Công trình 6

Công trình 6

Công trình nhà dân dụng:
DT: 5x17m, 2,5  tầng
Khối lượng: 300 tấn
Hiện trạng: nâng cao 0,8m
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 1 tỉ
Chi phí thi công: 15%.

Công trình 1

Công trình 1

Công trình nhà dân dụng:
DT: 6x18m
Khối lượng: 150 tấn
Hiện trạng: nâng cao 80cm, lùi về sau 25m. 
Tổng giá trị đầu tư toàn căn: 0,5 tỉ
Chi phí thi công: 20%

Chat với Chúng Tôi